Cetak

Maklumat DPI Syariah

Diploma Pengajian Islam (Syariah)

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program ( PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Menyalurkan ilmu teras pengajian Islam dan pengkhususan berkaitan Syariah melalui pendidikan fundamental berasaskan kaedah pengajian semasa.

PEO2

Melahirkan graduan berketrampilan dan holistik berasaskan konsep kesepaduan ilmu.

PEO3

Menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara khususnya dalam bidang Syariah.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO- Programme Learning Outcome)

PLO1

Berpengetahuan dalam bidang ilmu pengajian Islam di samping memiliki kemahiran dalam bidang pengkhususan pengajian Syariah.

PLO2

Berketrampilan dan holistik berasaskan konsep kesepaduan ilmu.

PLO3

Memenuhi kriteria keperluan guna tenaga negara khususnya dalam bidang Syariah.

TABURAN PENAWARAN KURSUS

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)

 
 

Status

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jumlah

Semester

 

I

II

III

IV

V

VI

 

Kursus Universiti

1

UBI 1012

English I

2

 

2

           

2

UIU 1022

Fiqh  Ibadat

2

2

           

3

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

           

4

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

2

           

5

*** ****

Ko Kurikulum

3

3

           

6

UBI 1022

English II

2

     

2

     

7

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

     

2

     

8

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

     

0

     

9

UMW1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

     

2

     
       

17

             

Kursus Fakulti

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

   

2

         

2

IQF 1012

Pengantar Ulum Quran

2

 

2

         

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

 

2

         

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

 

2

         

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

 

2

         

6

IUF 1042

Mantiq

2

 

2

         

7

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

 

2

         

8

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

 

 2

         

9

IBF 1102

al-Qiraah

2

 

 2

         

10

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

   

2

       

11

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

   

2

       

12

IQF 1022

Hadith

2

   

2

       

13

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

   

2

       

14

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

   

2

       

15

IQF 1072

Tafsir

2

   

2

       

16

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

   

 2

       

17

IBF 1132

al-Kitabah Wa At-Ta'bir

2

   

 2

       

18

IBF 2052

Balaghah

2

   

 2

       

19

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

       

3

   

20

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

       

2

   

21

IRF 2023

Asalib Al-Bath Wa Kitabatuhu

3

         

3

 
       

44

             

Kursus Program

1

IHS 2032

Pengantar Aplikasi Falak Dalam Ibadat

2

         

2

   

2

ISS 2102

Maktabah Fiqh

2

       

2

   

3

ISS 2033

Faraid

3

       

3

   

4

ISS 2043

Tarikh Tasyri'

3

       

3

   

5

ISS 2093

Fiqh Qada'

3

       

3

   

6

ISS 2112

Fiqh Nassi

2

       

2

   

7

ISS 1013

Ayat Ahkam

3

         

3

 

8

ISS 2053

Fiqh Muqaran

3

         

3

 

9

ISS 2063

Qawaid Fiqhiyyah

3

         

3

 

10

ISS 2073

Ahadith Ahkam

3

         

3

 

11

ISS 2083

Usul Fiqh II

3

         

3

 
       

30

             

Kursus Elektif

1

*** ****

Kursus Elektif

2

2

   

2

       
 

Jumlah Jam Kredit Setiap Semester

11

18

20

6

20

18

 
 

Jumlah Jam Kredit

93

             

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

17

Kursus Universiti

18.28

Kursus Fakulti

44

Kursus Fakulti

47.31

Kursus Program

30

Kursus Program

32.26

Kursus Elektif

2

Kursus Elektif

2.15

Jumlah

93

Jumlah

100.00

 

 

Struktur Penawaran Kursus mengikut Semester

Semester  Pertama (Semester Pendek) (11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

Semester  Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al- Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester  Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa at-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

4

UBI 1022

English II

2

Semester  Kelima (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IHS 2032

Pengantar Aplikasi Falak Dalam Ibadat

2

4

ISS 2102

Maktabah Fiqh

2

5

ISS 2033

Faraid

3

6

ISS 2043

Tarikh Tasyri’

3

7

ISS 2093

Fiqh Qada’

3

8

ISS 2112

Fiqh Nassi

2

Semester  Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

ISS 1013

Ayat Ahkam

3

3

ISS 2053

Fiqh Muqaran

3

4

ISS 2063

Qawaid Fiqhiyyah

3

5

ISS 2073

Ahadith Ahkam

3

6

ISS 2083

Usul Fiqh II

3