Cetak

Maklumat DPI Pentadbiran Islam

Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Membentuk generasi pentadbir yang berdedikasi, jujur dan kental, bertanggungjawab serta dapat membangunkan masyarakat dan negara melalui prinsip ajaran Islam sebenar.

PEO2

Dapat menyalurkan ilmu teras dan cabang berkaitan pentadbiran dan kepengurusan  Islam melalui pendidikan fundamental berasaskan kaedah pengajian semasa.

PEO3

Menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara dalam bidang pentadbiran dan pengurusan Islam.

PEO4

Membentuk generasi pentadbir yang berdedikasi, jujur dan kental, bertanggungjawab serta dapat membangunkan masyarakat dan negara melalui prinsip ajaran Islam sebenar.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Mempunyai pengetahuan yang mantap dalam bidang pengurusan dan pentadbiran Islam

PLO2

Berkebolehan berfikir secara kritis serta memberi pandangan dalam menyelesaikan permasalahan pentadbiran.

PLO3

Menguasai kemahiran berpasukan dan mempunyai nilai etika yang bersesuaian dgn pekerjaan.

PLO4

Berupaya melakukan pembelajaran kendiri untuk meneroka dan menyelidik informasi terkini menggunakan kemudahan dan teknologi yang ada. 

 

TABURAN PENAWARAN KURSUS

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (PENTADBIRAN ISLAM)

 
 

Status

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jumlah

Semester

 

I

II

III

IV

V

VI

 

Kursus Universiti

1

UBI 1012

English I

2

 

2

           

2

UIU 1022

Fiqh  Ibadat

2

2

           

3

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

           

4

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

2

           

5

*** ****

Ko Kurikulum

3

3

           

6

UBI 1022

English II

2

     

2

     

7

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

     

2

     

8

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

     

0

     

9

UMW1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

     

2

     
       

17

             

Kursus Fakulti

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

   

2

         

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

 

2

         

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

 

2

         

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

 

2

         

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

 

2

         

6

IUF 1042

Mantiq

2

 

2

         

7

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

 

2

         

8

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

 

 2

         

9

IBF 1102

al-Qiraah

2

 

 2

         

10

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

   

2

       

11

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

   

2

       

12

IQF 1022

Hadith

2

   

2

       

13

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

   

2

       

14

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

   

2

       

15

IQF 1072

Tafsir

2

   

2

       

16

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

   

 2

       

17

IBF 1132

al-Kitabah Wa At-Ta'bir

2

   

 2

       

18

IBF 2052

Balaghah

2

   

 2

       

19

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

       

3

   

20

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

       

2

   

21

IRF 2023

Asalib Al-Bath Wa Kitabatuhu

3

         

3

 
       

44

             

Kursus Program

1

IPS 1022

Pengenalan Pentadbiran Awam

2

         

2

   

2

IGS 2012

Pengurusan Sumber Manusia

2

       

2

   

3

ISS 2033

Faraid

3

       

3

   

4

ICS 2013

Asas-asas Perakaunan

3

       

3

   

5

IPS 2033

Pentadbiran Kewangan

3

       

3

   

6

IPS 2072

Kerajaan Tempatan

2

       

3

   

7

IES 2033

Pengantar Ekonomi

3

         

3

 

8

IES 2043

Iqtisad Islami

3

         

3

 

9

IPS 2043

Undang-undang Pentadbiran

3

         

3

 

10

IPS 2053

Undang-undang Pentadbiran Hukum Islam Di Malaysia

3

         

3

 

11

IPS 2063

Nizam al-Hukm

3

         

3

 
       

30

             

Kursus Elektif

1

*** ***

Kursus Elektif

2

2

   

       
 

Jumlah Jam Kredit Setiap Semester

11

18

20

6

20

18

 
 

Jumlah Jam Kredit

93

             

Bilangan Kursus Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

17

Kursus Universiti

18.28

Kursus Fakulti

44

Kursus Fakulti

47.31

Kursus Program

30

Kursus Program

32.26

Kursus Elektif

2

Kursus Elektif

2.15

Jumlah

93

Jumlah

100.00

 

 

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester  Pertama (Semester Pendek) ( 11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

Semester  Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al- Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester  Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa at-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Keempat (Semester Pendek) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

          2

4

UBI 1022

English II

2

Semester Kelima (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IPS 1022

Pengenalan Pentadbiran Awam

2

4

IGS 2012

Pengurusan Sumber Manusia

2

5

ISS 2033

Faraid

3

6

ICS 2013

Asas - Asas Perakaunan

3

7

IPS 2033

Pentadbiran Kewangan

3

8

IPS 2072

Kerajaan Tempatan

2

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

IES 2033

Pengantar Ekonomi

3

3

IES 2043

Iqtisad Islami

3

4

IPS 2043

Undang-undang Pentadbiran

3

5

IPS 2053

Undang-undang Pentadbiran Hukum Islam di Malaysia

3

6

IPS 2063

Nizam al- Hukm

3