UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat DPI Usuluddin

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN)

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester  Pertama (Semester Pendek) (10 / 11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 21062

Pengajian Malaysia II

2

2

PBD 10102

English I 

2

3

MPU 23032

Fiqh Ibadat

2

4

MPU 23012

Aqidah dan Akhlak

2

5

QSD 10102

Madkhal Ulum Al-Quran

2

6

KK* *****

Ko kurikulum berpakej

1

Semester  Kedua (18/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

USD 10102

Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2

2

USD 10202

Al-Mantiq

2

3

SYD 10102

Fiqh Al-Ibadat

2

4

SYD 10202

Fiqh Al-Muamalat

2

5

DWD 10102

Al-Dakwah Al-Islamiyyah

2

6

DWD 11302

Al-Qawaid Al- Arabiyyah

2

7

SYD 12002

Aplikasi Teknologi Dalam Pengajian Islam

2

8

SYD 12103

Asas Penulisan Ilmiah 

3

9

KK* *****

Ko kurikulum

3

10

KK* *****

Ko kurikulum berpekej

1

Semester  Ketiga (16/17 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

QSD 10302

Al-Tafsir

2

2

QSD 10402 

Al-Hadith 

2

3

USD 10302

Al-Akhlaq wa Al-Tasawwuf

2

4

SYD 10302 

Fiqh Al-Munakahat 

2

5

DWD 10202

Fiqh Al-Sirah

2

6

QSD 10202

Mustalah Al-Hadith

2

7

DWD 11402

Al-Qiraah

2

8

***  *****

 (Kursus Elektif)

2

9

KK* *****

Kokurikulum berpekej

1

Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6/7 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

*** *****

Bahasa Asing 

2

2

PBD 10202

English II  

2

3

MPU 23052

Tajwid Al-Quran 

2

4

KK* *****

Ko kurikulum berpakej

1

Semester  Kelima (21/22 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 20403

Usul Al-Fiqh

3

2

DWD 21502

Al-Muhadathah I

2

3

DWD 21702

Al-Kitabah wa Al-Ta`bir

2

4

USD 20503

Al-Aqidah Al-Islamiyyah II

3

5

USD 20603

Al-Tasawwuf Al-Islami

3

6

USD 20703

Firaq Islamiyyah 

3

7

USD 20803

Al-Madkhal Ila Al-Falsafah

3

8

*** ****

Kursus Elektif

2

9

KK* *****

Kokurikulum berpekej

1

Semester  Keenam (21/22 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

DWD 21602

Al-Muhadathah II

2

2

DWD 21802

Al-Balaghah

2

3

USD 21203

Kajian Tokoh Ulama Akidah 

3

4

USD 21303

Muqaranah Al-Adyan

3

5

USD 21403

Al-Aqidah Al-Islamiyyah III

3

6

USD 21503

Al-Dirasah Al-Nassiyah (Al-`Aqidah)

3

7

USD 21603

Al-Dirasah Al-Nassiyyah (Al-Tasawwuf)

3

8

*** ****

Kursus Elektif

2

9

KK* *****

Kokurikulum berpakej

1

 

SENARAI KURSUS BAHASA ASING

PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan

PBD 10402 Bahasa Arab Agama

PBD 10502 Bahasa Mandarin

PBD 10602 Bahasa Jepun

PBD 10702 Bahasa Thai

PBD 10802 Bahasa Vietnam