Cetak

Maklumat DPI Dakwah

Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Melahirkan modal insan berketrampilan yang boleh menjadi pemangkin pembangunan negara yang mantap dan berketerampilan.

PEO2

Dapat mengembangkan pemahaman masyarakat tentang Ilmu Dakwah melalui pendidikan fundamental berasaskan kaedah pengajian semasa.

PEO3

Mampu menggarap ilmu dakwah yang kukuh bagi  menangani krisis sosial dalam semua bidang kehidupan.

PEO4

Menyediakan peluang kerjaya yang lebih terbuka kepada graduan setelah tamat pengajian.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mantap dalam bidang pengajian lslam secara umumnya dan dakwah secara khususnya.

PLO2

Mempunyai kemahiran dalam mengaplikasikan bidang pengajian lslam dan dakwah

PLO3

Berkebolehan berfikir secara kritis  serta memberikan   pandangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang pengajian lslam dan masyarakat

HPP4

Menguasai kemahiran berpasukan dan mempunyai nilai etika yang bersesuaian dengan pekerjaan.

PLO5

Berupaya melakukan pembelajaran kendiri untuk meneroka dan menyelidik informasi terkini menggunakan kemudahan dan teknologi terkini.

TABURAN PENAWARAN KURSUS

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH)

Status

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jumlah

Semester

I

II

III

IV

V

VI

Kursus Universiti

1

UBI 1012

English I

2

 

2

         

2

UIU 1022

Fiqh  Ibadat

2

2

         

3

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

         

4

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

2

         

5

*** ****

Ko Kurikulum

3

3

         

6

UBI 1022

English II

2

     

2

   

7

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

     

2

   

8

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

     

0

   

9

UMW1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

     

2

   
       

17

           

Kursus Fakulti

1

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

   

2

       

2

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

 

2

       

3

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

 

2

       

4

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

 

2

       

5

IBF 1102

al-Qira'ah

2

 

2

       

6

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

 

2

       

7

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

   

 2

     

8

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

 

2

       

9

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

   

2

     

10

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

   

2

     

11

IBF 1132

al-Kitabah Wa At-Ta'bir

2

   

2

     

12

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

   

2

     

13

IQF 1072

Tafsir

2

   

2

     

14

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

 

2

       

15

IUF 1042

Mantiq

2

 

2

       

16

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

   

2

     

17

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

       

 

18

IQF 1022

Hadith

2

   

 2

     

19

IBF 1122

Balaghah

2

   

 2

     

20

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

       

 

21

IRF 2023

Asalib al-Bath Wa kitabatuhu

3

         

3

       

44

           

Kursus Program

1

IDS 2123

Manhaj Dakwah 

3

         

 

2

IDS 2023

Tayyarat Ghair Islamiyyyah

3

       

 

3

IDS 2033

Bahasa Mandarin

3

       

 

4

IDS 2043

Teori dan Aplikasi Dakwah

3

       

 

5

IDS 2053

Muqaranah Adyan

3

       

 

6

IDS 2063

Nusus Quraniyyah

3

         

3

7

IDS 2073

Sosiologi Dakwah

3

         

3

8

IDS 2093

Adab al-Ikhtilaf 

3

         

3

9

IDS 2103

Penulisan Pengucapan dan Perdebatan Dakwah (KB)

3

         

3

10

IDS 2113

Psikologi Dakwah 

3

         

3

       

30

           

Kursus Elektif

1

*** ****

Kursus Elektif

2

2

   

2

     

 Jumlah

Jumlah Jam Kredit Setiap Semester

11

18

20

6

20

18

 

Jumlah Jam Kredit

93

           

Bilangan Kursus Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

17

Kursus Universiti

18.28

Kursus Fakulti

44

Kursus Fakulti

47.31

Kursus Program

30

Kursus Program

32.26

Kursus Elektif

2

Kursus Elektif

2.15

Jumlah

93

Jumlah

100.00

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester Pertama (Semester Pendek) (11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English Communication I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

Semester Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al- Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa al-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

         

Semester Keempat (Semester Pendek) ( 6 Kredit )

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

4

UBI 1022

English II

2

         

Semester Kelima ( 20 Kredit )

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IDS 2023

Tayyarat Ghair Islamiyyah

3

4

IDS 2033

Bahasa Mandarin

3

5

IDS 2043

Teori dan Aplikasi Dakwah

3

6

IDS 2053

Muqaranah Adyan

3

7

IDS 2123

Manhaj Dakwah

3

         

Semester Keenam (18 Kredit )

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

IDS 2063

Nusus Quraniyyah

3

3

IDS 2073

Sosiologi Dakwah

3

4

IDS 2093

Adab Al-Ikhtilaf

3

5

IDS 2103

Penulisan Pengucapan dan Perdebatan Dakwah

3

6

IDS 2113

Psikologi Dakwah

3