UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat DPI Dakwah

SESI KEMASUKAN 2018/2019 

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH)

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

 Semester  Pertama (Semester Pendek) (10/11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 21062

Pengajian Malaysia II

2

2

PBD 10102

English I

2

3

MPU 23012

Aqidah dan Akhlak

2

4

MPU 23032

Fiqh Ibadat

2

5

QSD 10102

Madkhal Ulum Al-Quran

2

6

KK ***

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Kedua (18/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 12002

Aplikasi Teknologi Dalam Pengajian Islam

2

2

DWD 10102

Al-Da’wah Al-Islamiyyah

2

3

SYD 10202

Fiqh Al-Muamalat

2

4

USD 10102

Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2

5

USD 10202

Al-Mantiq

2

6

DWD 11302

Al-Qawaid Al- Arabiyyah

2

7

SYD 10102

Fiqh Al-Ibadat

2

8

SYD 12103

Asas Penulisan Ilmiah

3

9

KK ***

Ko Kurikulum Berpakej

1

10

KK ** ***

Kursus Ko Kurikulum

3

Semester  Ketiga (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

USD 10302

Al-Akhlaq wa Al-Tasawwuf

2

2

DWD 10202

Fiqh Al-Sirah

2

3

QSD 10402

Al-Hadith

2

4

QSD 10202

Mustalah Al-Hadith 

2

5

SYD 10302

Fiqh Al-Munakahat

2

6

QSD 10302

Al-Tafsir

2

7

DWD 11402

Al-Qira’ah

2

8

DWD 10303

Manhaj Al-Da’wah

3

9

*** *****

Kursus Elektif (Terbuka)

2

10

KK ***

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6/7 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 23052

Tajwid Al-Quran 

2

2

*** *****

Bahasa Asing**

2

3

PBD 10202

English II

2

4

KK ***

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Kelima (20/21 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 20403

Usul Al-Fiqh 

3

2

DWD 20403

Al-Tayyarat Ghair Al-Islamiyyah

3

3

DWD 20503

Marahil Al-Da’wah

3

4

DWD 21502

Al-Muhadathah I

2

5

DWD 20603

Muqaranah Al-Adyan

3

6

DWD 21702

Al-Kitabah wa Al-Ta’bir

2

7

DWD 21202

Kajian Orientalisme Islam             Kursus Elektif (Wajib)

2

8

*** *****

Kursus Elektif (Terbuka)

2

   9

KK ***

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Keenam (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

DWD 20703

Ilm Ijtima’ Al-Da’wah

3

2

DWD 20803

Adab Al-Ikhtilaf

3

3

DWD 20903

Penulisan dan Pengucapan Dakwah

3

4

DWD 21003

Ilm Nafs Al-Da’wah

3

5

DWD 21103

Al-Nusus Al-Da’awiyyah

3

6

DWD 21602

Al-Muhadathah II

2

7

DWD 21802

Al-Balaghah

2

  8

KK ***

Ko Kurikulum Berpakej

1

SENARAI KURSUS BAHASA ASING

PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan

PBD 10402 Bahasa Arab Agama

PBD 10502 Bahasa Mandarin

PBD 10602 Bahasa Jepun

PBD 10702 Bahasa Thai

PBD 10802 Bahasa Vietnam