Cetak

Maklumat DPI BAHTERA

Diploma Pengajian Islam (Bahasa Dan Kesusasteraan Arab)

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Melahirkan pelajar yang menguasai bahasa dan kesusasteraan Arab dengan baik serta pelajar yang berpengetahuan luas dalam sejarah dan tamadun Islam.

PEO2

Memberi khidmat kesepakaran dalam bidang Bahasa Arab kepada Pusat Pengajian-Pusat Pengajian lain di bawah FKI.

PEO3

Menyalurkan ilmu teras pengajian Islam dan pengkhususan berkaitan Bahasa Arab melalui pendidikan fundamental berasaskan kaedah pengajian semasa.

PEO4

Melahirkan graduan berketrampilan dan holistik berasaskan konsep kesepaduan ilmu.

PEO5

Menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara khususnya dalam bidang Bahasa Arab.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

                   Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu  

                   dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Berpengetahuan dalam bidang ilmu pengajian Islam di samping memiliki kemahiran dalam bidang pengkhususan Bahasa dan Kesusasteraan Arab.

PLO2

Berketrampilan dan holistik berasaskan konsep kesepaduan ilmu.

PLO3

Memenuhi kriteria keperluan guna tenaga negara khususnya dalam bidang Bahasa dan Kesusasteraan Arab.

TABURAN PENAWARAN KURSUS

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM  (BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB)

Status

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jumlah

Semester

I

II

III

IV

V

VI

Kursus Universiti

1

UBI 1012

English I

2

 

2

         

2

UIU 1022

Fiqh  Ibadat

2

2

         

3

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

         

4

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

2

         

5

*** ****

Ko Kurikulum

3

3

         

6

UBI 1022

English II

2

     

2

   

7

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

     

2

   

8

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

     

0

   

9

UMW1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

     

2

   
       

17

           

Kursus Fakulti

1

IQF 1072

Tafsir

2

     

2

     

2

IQF 1022

Hadith

2

   

2

     

3

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

 

2

       

4

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

 

2

       

5

IBF 1102

al-Qira'ah

2

 

2

       

6

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

 

2

       

7

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

   

2

     

8

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

 

2

       

9

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

 

2

       

10

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

   

2

     

11

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

   

2

     

12

IBF 1132

al-Kitabah Wa Al-Ta'bir

2

   

2

     

13

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

   

2

     

14

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

 

2

       

15

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

 

2

       

16

IBF 2052

Balaghah

2

   

2

     

17

IUF 1042

Mantiq

2

 

2

       

18

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

   

2

     

19

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

       

3

 

20

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

       

2

 

21

IRF 2023

Asalib al-Bath Wa Kitabatuhu

3

         

3

       

44

           

Kursus Program

1

IBS 1113

Tarikh  Adab I

3

         

3

 

2

IBS 2123

Tarikh Adab II

3

         

3

3

IBS 2132

Nusus Adabiyyah

2

         

2

4

IBS 2143

Tahlil al-Nas

3

         

3

5

IBS 2033

Naqdu Adabi

3

         

3

6

IBS 2063

I'jaz Al-Quran Wa Huda Al-Rasul

3

       

3

 

7

IBS 2072

Ta'rikh Islami

2

       

2

 

8

IBS 2022

Fiqh Lughah

2

       

2

 

9

IBS 2152

Dirasah Nassiyyah (Balaghah)

2

         

2

10

IBS 2083

Adab Islami

3

         

3

11

IBS 1102

Maajim Lughawiyyah

2

       

2

 

12

IBS 2092

Dirasah Nassiyyah (Nahw Wa Sarf)

2

         

2

 
       

30

           

Kursus Elektif

1

*** ****

Kursus Elektif

2

2

   

2

     
 

Jumlah Jam Kredit Setiap Semester

11

18

20

6

19

19

 

Jumlah Jam Kredit

93

           

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

17

Kursus Universiti

18.28

Kursus Fakulti

44

Kursus Fakulti

47.31

Kursus Program

30

Kursus Program

32.26

Kursus Elektif

2

Kursus Elektif

2.15

Jumlah

93

Jumlah

100.00

 

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester Pertama (Semester Pendek) (11 kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

                                                                                                         

Semester Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa al-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

         

Semester Keempat (Semester Pendek) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

4

UBI 1022

English II

2

Semester Kelima  (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IBS 1102

Maajim Lughawiyyah

2

4

IBS 1113

Tarikh Adab I

3

5

IBS 2022

Fiqh Lughah

2

6

IBS 2063

I’jaz al-Quran Wa Huda al-Rasul

3

7

IBS 2072

Ta’rikh Islami

2

8

IBS 2092

Dirasah Nasiyyah (Nahu Wa Sarf)

2

Semester Keenam (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

IBS 2033

Naqdu Adabi

3

3

IBS 2152

Dirasah Nasiyyah (Balaghah)

2

4

IBS 2083

Adab Islami

3

5

IBS 2123

Tarikh Adab II

3

6

IBS 2132

Nusus Adabiyyah

2

7

IBS 2143

Tahlil al-Nas

3