UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat DPI SEJATI

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SEJARAH & TAMADUN ISLAM )

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester  Pertama (Semester Pendek) (10/11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 21062

Pengajian Malaysia II

2

2

PBD 10102

English I

2

3

MPU 23012

Aqidah dan Akhlak

2

4

MPU 23032

Fiqh Ibadat

2

5

QSD 10102

Madkhal Ulum Al-Quran

2

6

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Kedua (18/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 12002

Aplikasi Teknologi Dalam Pengajian Islam

2

2

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum

3

3

DWD 10102

Al-Da’wah Al-Islamiyyah

2

4

SYD 10202

Fiqh Al-Muamalat

2

5

USD 10102

Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2

6

USD 10202

Al-Mantiq

2

7

DWD 11302

Al-Qawa’id Al- Arabiyyah

2

8

SYD 10102

Fiqh Al-Ibadat

2

9

SYD 12103

Asas Penulisan Ilmiah

3

10

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Ketiga (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

USD 10302

Al-Akhlaq wa Al-Tasawwuf

2

2

DWD 10202

Fiqh Al-Sirah

2

3

QSD 10402

Al-Hadith

2

4

QSD 10202

Mustalah Al-Hadith 

2

5

SYD 10302

Fiqh Al-Munakahat

2

6

QSD 10302

Al-Tafsir

2

7

DWD 11402

Al-Qira’ah

2

8

DWH 10103

Al-Madkhal fi Al-Hadarah

3

9

*** ****

Kursus Elektif

2

10

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6/7 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 23052

Tajwid Al-Quran 

2

2

*** *****

Bahasa Asing**

2

3

MPU22022

English II

2

4

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Kelima (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 20403

Usul Al-Fiqh 

3

2

DWH 20202

Al-Manahij Al-Tarikhiyyah

2

3

DWH 20302

Al-Nuzum Al-Islamiyyah

2

4

DWD 21502

Al-Muhadathah I

2

5

DWH 20403

Dawlah Al-Khulafa’ Al-Rashidin

3

6

DWH 20503

Al-Ulum wa Ulama’uha fi Al-Hadarah Al-Islamiyyah

3

7

DWD 21702

Al-Kitabah wa Al-Ta’bir

2

8

*** ****

Kursus Elektif

2

9

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Keenam (20/21 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

DWH 20603

Al-Dawlah Al-Umawiyyah

3

2

DWH 20703

Al-Dawlah Al-Abbasiyyah

3

3

DWH 20803

Al-Duwailat Al- Islamiyyah

3

4

DWH 20903

Al-Islam fi Arkhabil Al-Malayu

3

5

DWH 21002

Tamadun Asia

2

6

DWD 21602

Al-Muhadathah II

2

7

DWD 21802

Al-Balaghah

2

8

*** *****

Kursus Elektif

2

9

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

 

SENARAI KURSUS BAHASA ASING

PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan

PBD 10402 Bahasa Arab Agama

PBD 10502 Bahasa Mandarin

PBD 10602 Bahasa Jepun

PBD 10702 Bahasa Thai

PBD 10802 Bahasa Vietnam