Cetak

Maklumat DPI SEJATI

Diploma Pengajian Islam (Sejarah Dan Tamadun Islam)

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Melahirkan lulusan Diploma Sejarah dan Tamadun Islam di peringkat separa profesional yang beriman dan bertakwa dalam usaha untuk memajukan masyarakat.

PEO2

Melahirkan pelajar yang memahami keagungan Sejarah dan Tamadun Islam berbanding dengan peradaban lain-lain di dunia.

PEO3

Memupuk kemahiran membuat penyelidikan yang lebih sistematik, objektif dan mampu membuat keputusan yang diperlukan.

PEO4

Memberi peluang kepada para lulusan yang berkelayakan agar dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

PEO5

Melatih pelajar menjadi pemimpin yang berwibawa dan berkemahiran tinggi melalui mata pelajaran asas bagi mengisi tenaga kerja separa iktisas dalam bidang-bidang yang berkaitan sesuai dengan keperluan semasa negara.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

                   Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu    

                   dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Berpengetahuan dalam bidang ilmu pengajian Islam di samping memiliki kemahiran dalam bidang pengkhususan Sejarah Dan Tamadun Islam.

PLO2

Berketrampilan dan holistik berasaskan konsep kesepaduan ilmu.

PLO3

Memenuhi kriteria keperluan guna tenaga negara khususnya dalam bidang Sejarah dan Tamadun Islam.

TABURAN PENAWARAN KURSUS

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM)

Status

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jumlah

Semester

  I

II

III

IVI

V

VI

 

1

UBI 1012

English I

2

 

2

         
 

2

UIU 1022

Fiqh  Ibadat

2

 

2

         
 

3

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

 

2

         
 

4

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

 

2

         
 

5

*** ****

Ko Kurikulum

3

 

3

         
 

6

UBI 1022

English II

2

       

2

   
 

7

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

       

2

   

Kursus

8

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

       

0

   

Universiti

9

UMW1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

       

2

   
         

17

           
 

1

IQF 1072

Tafsir

2

     

2

     

2

IQF 1022

Hadith

2

   

2

     
 

3

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

 

2

       
 

4

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

 

2

       
 

5

IBF 1102

al-Qira'ah

2

 

2

       
 

6

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

 

2

       
 

7

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

   

2

     
 

8

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

 

2

       
 

9

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

 

2

       
 

10

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

   

2

     
 

11

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

   

2

     

Kursus

12

IBF 1132

al-Kitabah Wa at-Ta'bir

2

   

2

     

Fakulti 

13

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

   

2

     
 

14

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

 

2

       
 

15

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

 

2

       
 

16

IBF 2052

Balaghah

2

   

2

     
 

17

IUF 1042

Mantiq

2

 

2

       
 

18

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

   

2

     
 

19

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

       

3

 
 

20

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

       

2

 
 

21

IRF 2023

Asalib al-Bath Wa Kitabatuhu

3

         

3

         

44

           
 

1

ITS 1012

Pengantar Tamadun

2

         

2

 
 

2

ITS 1023

Sejarah Awal Islam

3

       

3

 
 

3

ITS 1033

Sejarah Islam Kerajaan Bani Umayyah Hingga Awal Abbasiyyah

3

       

3

 
 

4

ITS 1042

Tamadun Islam

2

       

2

 
 

5

ITS 2053

Teori Dan Kaedah Sejarah

3

       

3

 

Kursus Program

6

ITS 2063

Kelemahan dan  Kejatuhan Kerajaan Abbasiyyah

3

         

3

 

7

ITS 2073

Sejarah Perkembangan Ilmu-ilmu Islam

3

         

3

 

8

ITS 2082

Tamadun Asia

2

       

2

 
 

9

ITS 2093

Islam Dan Tamadun Dunia

3

         

3

 

10

ITS 2103

Kerajaan-Kerajaan Kecil Selepas Abbasiyyah

3

         

3

 

11

ITS 2113

Sejarah Islam  Kerajaan Bani Abbas

3

         

3

         

30

           

Kursus Elektif

1

*** ****

Kursus Elektif

2

2

   

2

     
         

 93

           

Jumlah Jam Kredit Setiap Semester

   

11

18

20

6

20

18

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

17

Kursus Universiti

18.28

Kursus Fakulti

44

Kursus Fakulti

47.31

Kursus Program

30

Kursus Program

32.26

Kursus Elektif

2

Kursus Elektif

2.15

Jumlah

93

Jumlah

100.00

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester Pertama (Semester Pendek) (11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Ko Kurikulum

3

Semester Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah Al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa at-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Keempat (Semester Pendek) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

4

UBI 1022

English II

2

Semester Kelima ( 20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

ITS 1012

Pengantar Tamadun

2

4

ITS 1023

Sejarah Awal Islam

3

5

ITS 1033

Sejarah Islam Kerajaan Bani Umayyah Hingga Awal Abbasiyyah

3

6

ITS 1042

Tamadun Islam

2

7

ITS 2082

Tamadun Asia

2

8

ITS 2053

Teori dan Kaedah Sejarah

3

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

ITS 2103

Kerajaan-Kerajaan Kecil Selepas Abbasiyyah

3

3

ITS 2063

Kelemahan dan  Kejatuhan Kerajaan Abbasiyyah

3

4

ITS 2073

Sejarah Perkembangan Ilmu-ilmu Islam

3

5

ITS 2093

Islam dan Tamadun Dunia

3

6

ITS 2113

Sejarah Islam Kerajaan Bani Abbas

3