Cetak

Maklumat DPI AQSA

Diploma Pengajian Islam (Al-Quran Dan Al-Sunnah)

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Melahirkan modal insan berketrampilan yang boleh menjadi pemangkin pembangunan negara.

PEO2

Dapat menyalurkan ilmu teras dan cabang berkaitan al-Quran dan al-Sunnah melalui pendidikan fundamental berasaskan kaedah pengajian semasa.

PEO3

Menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara dalam bidang al-Quran dan al-Sunnah

PEO4

Memartabatkan pengajian Quran dan Sunnah dalam arus perdana pendidikan negara, seiring kepesatan  era teknologi dan globalisasi.

PEO5

Melahirkan graduan yang berkualiti, kreatif dan inovatif serta seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek . 

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

                   Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu    

                   dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bidang ilmu  pengajian Islam.

PLO2

Mempunyai  kemahiran dan kecekapan dalam bidang pengkhususan  pengajian al-Quran dan al-Sunnah iaitu tafsir, hadith, Ulum al-Quran ,Ulum hadith berserta cabang-cabangnya.

PLO3

Berkebolehan berfikir secara kritis bagi menyelesaikan persoalan-persoalan semasa berasaskan al-Quran dan  al-Sunnah.

PLO4

Mempunyai kemahiran berpasukan dan nilai etika yang bersesuaian dengan pekerjaan.

PLO5

Mampu berdikari untuk meneroka dan menyelidik informasi fundamental  terkini berkaitan al-Quran dan al-Sunnah.

TABURAN PENAWARAN KURSUS DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL-QURAN DAN AL-SUNNAH)

 
 

Status

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jumlah

Semester

 

I

II

III

IV

V

VI

 

Kursus Universiti

1

UBI 1012

English I

2

 

2

           

2

UIU 1022

Fiqh  Ibadat

2

2

           

3

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

           

4

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

2

           

5

*** ****

Ko Kurikulum

3

3

           

6

UBI 1022

English II

2

     

2

     

7

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

     

2

     

8

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

     

0

     

9

UMW1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

     

2

     
       

17

             

Kursus Fakulti

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

   

2

         

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

 

2

         

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

 

2

         

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

 

2

         

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

 

2

         

6

IUF 1042

Mantiq

2

 

2

         

7

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

 

2

         

8

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

 

 2

         

9

IBF 1102

al-Qiraah

2

 

 2

         

10

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

   

2

       

11

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

   

2

       

12

IQF 1022

Hadith

2

   

2

       

13

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

   

2

       

14

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

   

2

       

15

IQF 1072

Tafsir

2

   

2

       

16

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

   

 2

       

17

IBF 1132

al-Kitabah Wa at-Ta'bir

2

   

 2

       

18

IBF 2052

Balaghah

2

   

 2

       

19

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

       

3

   

20

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

       

2

   

21

IRF 2023

Asalib al-Bath Wa Kitabatuhu

3

         

3

 
       

44

             

Kursus Program

1

IQS 2023

Tafsir Tematik

3

         

3

   

2

IQS 2043

Ulum al-Quran

3

       

3

   

3

IQS 2053

Hadith Tematik

3

       

3

   

4

IQS 2063

Kajian Teks Tafsir

3

       

3

   

5

IQS 2073

Pengantar Ilmu Qiraat

3

       

3

   

6

IQS 2013

Ulum al-Hadis

3

         

3

 

7

IQS 2023

Takhrij & Bibliografi Hadith

3

         

3

 

8

IQS 2083

Kajian Teks Hadith

3

         

3

 

9

IQS 2093

Manahij Mufassirin

3

         

3

 

10

IQS 2103

Manahij Muhadhithin

3

         

3

 
       

30

             

Kursus elektif

1

*** ****

Kursus Elektif

2

               
       

2

   

 2

       
 

Jumlah Jam Kredit Setiap Semester

11

18

20

6

20

18

 
 

Jumlah Jam Kredit

93

             

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

17

Kursus Universiti

18.28

Kursus Fakulti

44

Kursus Fakulti

47.31

Kursus Program

30

Kursus Program

32.26

Kursus Elektif

2

Kursus Elektif

2.15

Jumlah

93

Jumlah

100.00

Struktur Penawaran Kursus

Semester Pertama (Semester Pendek) ( 11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

Semester Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al- Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

         

Semester Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa at-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

         

Semester Keempat (Semester Pendek) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

4

UBI 1022

English II

2

Semester Kelima (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IQS 2033

Tafsir Tematik

3

4

IQS 2043

Ulum al-Quran

3

5

IQS 2053

Hadith Tematik

3

6

IQS 2063

Kajian Teks Tafsir

3

7

IQS 2073

Pengantar Ilmu Qiraat

3

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

IQS 2013

Ulum al-Hadis

3

3

IQS 2023

Takhrij & Bibliografi Hadith

3

4

IQS 2083

Kajian Teks Hadith

3

5

IQS 2093

Manahij Mufassirin

3

6

IQS 2103

Manahij Muhaddithin

3