UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat ISM Syariah

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) Dengan Kepujian

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)
    2. Hasil Pembelajaran Program  - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini  adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Memenuhi permintaan calon yang berkelayakan untuk mendalami bidang pengajian Islam pada peringkat ijazah.

PEO2

Menambahkan peluang bidang pengajian Islam agar seimbang dengan lepasan ijazah lain di negara ini.

PEO3

Membantu IPTA untuk menampung penempatan pelajar aliran pengajian Islam yang agak terhad.

PEO4

Mempelbagaikan kaedah penawaran kursus-kursus program ini bagi mempertingkatkan pemahaman dan penghayatan Islam dalam kalangan masyarakat.

PEO5

Menyediakan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh negara bagi sektor awam dan swasta.

      Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu  

      dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pengajian Islam, khususnya bidang Syariah.

PLO2

Mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan prinsip-prinsip asas Pengajian Islam dalam bidang pengkhususan Syariah dalam kehidupan individu dan masyarakat.

PLO3

Menyampaikan ilmu dalam bidang pengkhususan kepada masyarakat.

PLO4

Menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan pengetahuan sains, teknologi maklumat, dan kemasyarakatan dalam bidang pengkhususan Syariah.

PLO5

Menguasai pengetahuan dan kemahiran berkaitan perancangan, pengurusan dan pelaksanaan aktiviti dalam masyarakat dan organisasi yang disertai.

TABURAN PENAWARAN KURSUS

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN

 

Status

Bil.

Kod

Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jum

Semester

I

II

III

IV

V

VI

VII

Kursus Universiti

1

UBI 3012

English For Communication I

2

 

2

           

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

 

2

           

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

 

2

           

4

*** ****

Ko Kurikulum

3

 

3

           

5

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

 

2

           

6

UBA 3022

Bahasa Arab

2

   

2

         

7

UBI 3022

English For Communication II

2

   

2

         

8

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

   

2

         

9

UIU 3022

Fiqh Islami

2

   

2

         

10

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

   

0

         
       

19

             

Kursus

Fakulti

1

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

   

2

         

2

IBF 3033

Bahasa Arab  (ASP)

3

 

3

         

3

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

   

2

       

4

IBF 3043

Bahasa Inggeris  (ESP)

3

   

3

       

5

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

   

2

       

6

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

     

3

     

7

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

         

3

 
       

18

             

Teras

Pengajian

Islam

1

IQS 3012

Ulum Quran

2

 

2

           

2

IQS 3022

Ulum Hadis

2

 

2

           

3

IDS 3362

Fiqh Sirah

2

 

2

           

4

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

   

1

         

5

IBS 3032

Balaghah

2

   

2

         

6

IUS 3302

Aqidah Islamiyyah

2

   

2

         

7

IUS 3292

Muqaranah al-Adyan

2

   

2

         

8

IBS 3012

Nahu & Maqal I

2

     

2

       

9

IQS 3062

Takhrij al-Hadis

2

     

2

       

10

IUS 3282

Pemikiran Islam Semasa

2

     

2

       

11

IBS 3022

Nahu & Maqal II

2

       

2

     

12

IQS 3041

Hafalan al-Quran II

1

       

1

     

13

ISS 3223

Usul Fiqh

3

       

3

     

14

IXS 4996

Latihan Industri

6

         

6

   

15

IQS 4051

Hafalan al-Quran III

1

           

1

 
       

32

             
 

1

ISS 3053

Faraid

3

     

3

       

Teras

Program

2

ISS 4233

Ahwal Syakhsiyyah

3

       

3

     

3

ISS 3023

Qawa'id Usuliyyah

3

         

3

   

4

ISS 4113

Qawa'id Fiqhiyyah

3

         

3

   

5

ISS 4253

Maqasid Syar'iyyah

3

           

3

 

6

ISS 3242

Ayat Ahkam

2

           

2

 

7

ISS 3043

Dirasah Nassiyyah

3

           

3

 

8

ISS 3033

Siasah Syar'iyyah

3

           

3

 

9

ISS 4282

Kajian Teks Fiqh Nusantara

2

             

2

10

ISS 4143

Fiqh Muqaran

3

             

3

11

ISS 3232

Ahadith Ahkam

2

             

2

       

30

             

Elektif

 

*** ****

Kursus Elektif

       

3

5

5

5

9

       

27

             
 

Jam Kredit Setiap Semester

   

17

20

19

17

17

20

16

 

Jumlah Jam Kredit

 

126

               
 

Senarai kursus elektif yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Syariah

 

Bil.

Kod

Nama Kursus

Jumlah Kredit

 

Semester

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

ISE 3013

Malaysian Legal System

3

     

3

       

2

ISE 3023

Administration of Islamic Law in Malaysia

3

       

3

     
 

3

ISE 4153

Islamic Law of Evidence

3

         

3

   
 

4

ISE 4163

Procedure of Shariah Courts

3

           

3

 
 

5

ISE 4173

Fiqh Mu'asir

3

             

3

 

6

ISE 4183

Fiqh Awlawiyyat

3

             

3

 

7

ISE 4193

Adab al-Qadhi

3

             

3

 

8

ISE 4012

Siasah Syar’iyyah

2

Boleh didaftarkan pada mana-mana semester yang ditawarkan 

 

9

ISE 4032

Sistem Kewangan  Islam di Malaysia

2

 

10

ISE 4052

Commercial Law

2

 

11

ISE 4062

Family Law

2

 

12

IHE 4012

Pengantar Ilmu Falak

2

 

13

IHE 4022

Asas-asas Sains Takwim

2

 

14

IHE 4052

Aplikasi Falak Dalam  Ibadat

2

 

15

IHE 4042

Isu Falak Kontemporari

2

                 

2

2

2

 
                                           

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

19

Kursus Universiti

15.08

Kursus Fakulti

18

Kursus Fakulti

14.28

Kursus Teras Pengajian Islam

32

Kursus Teras Pengajian Islam

25.40

Kursus Program

30

Kursus Program

23.81

Kursus Elektif

27

Kursus Elektif

21.43

Jumlah

126

Jumlah

100.00

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester Pertama (17 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBI 3012

English For Communication I

2

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

5

IQS 3012

Ulum Quran

2

6

IQS 3022

Ulum Hadis

2

7

IDS 3362

Fiqh Sirah

2

8

KK*****

Ko-Kurikulum

3

                       

Semester Kedua (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBA 3022

Bahasa Arab

2

2

UBI 3022

English For Communication II

2

3

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

4

UIU 3022

Fiqh Islami

2

5

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

6

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

7

IBF 3033

Bahasa Arab (ASP)

3

8

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

9

IBS 3032

Balaghah

2

10

IUS 3302

Aqidah Islamiyyah

2

11

IUS 3292

Muqaranah al-Adyan

2

       

Semester Ketiga (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IBF 3043

Bahasa Inggeris (ESP)

3

2

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

3

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

4

ibs 3012

Nahu & Maqal I

2

5

iqs 3062

Takhrij al-Hadis

2

6

ius 3282

Pemikiran Islam Semasa

2

7

ISS 3053

Faraid

3

8

ISE 3013

Malaysian Legal System

3

   

(Elektif Pusat Pengajian)

 

Semester Keempat (17 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

2

IBS 3022

Nahu & Maqal II

2

3

iqs 3041

Hafalan al-Quran ii

1

4

iss 3223

Usul Fiqh

3

5

iss 4233

Ahwal Syakhsiyyah

3

6

ISE 3023

Administration Of Islamic Law In Malaysia (Elektif Pusat Pengajian)

3

7

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

Semester Kelima (17 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ixs 4996

Latihan Industri

6

2

iss 3023

Qawa’id Usuliyyah

3

3

iss 4113

Qawa’id Fiqhiyyah

3

4

ISE 4153

Islamic Law Of Evidence

(Elektif Pusat Pengajian)

3

5

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

Semester Keenam (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

2

iqs 4051

Hafalan al-Quran iIi

1

3

iss 4253

Maqasid Syar’iyyah

3

4

iss 3242

Ayat Ahkam

2

5

iss 3043

Dirasah Nassiyyah

3

6

iss 3033

Siasah Syar’iyyah

3

7

ISE 4163

Procedure Of Shariah Courts

3

   

(Elektif Pusat Pengajian)

 

8

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

         

Semester Ketujuh (16 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISS 4282

Kajian Teks Fiqh Nusantara

2

2

iss 4143

Fiqh Muqaran

3

3

iss 3232

Ahadith Ahkam

2

4

ISE 4173

Fiqh Mu’asir (Elektif Pusat Pengajian)

3

5

ISE 4183

Fiqh Awlawiyyat

3

   

(Elektif Pusat Pengajian)

 

6

ISE 4193

Adab Al-Qadhi (Elektif Pusat Pengajian)

3