UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat ISM Usul dan Kaunseling

Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling Dengan Kepujian

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Memenuhi permintaan calon yang berkelayakan untuk mendalami bidang pengajian Islam pada peringkat ijazah.

PEO2

Menambahkan peluang bidang pengajian Islam agar seimbang dengan lepasan ijazah lain di negara ini.

PEO3

Membantu IPTA untuk menampung penempatan pelajar aliran pengajian Islam yang agak terhad.

PEO4

Mempelbagaikan kaedah penawaran kursus-kursus program ini bagi mempertingkatkan pemahaman dan penghayatan Islam dalam kalangan masyarakat.

PEO5

Menyediakan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh negara bagi sektor awam dan swasta.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pengajian Islam, khususnya bidang Usuluddin dan Kaunseling

PLO2

Mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan prinsip-prinsip asas Pengajian Islam dalam bidang pengkhususan Usuluddin dalam kehidupan individu dan masyarakat.

PLO3

Menyampaikan ilmu dalam bidang pengkhususan kepada masyarakat

PLO4

Menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan pengetahuan sains, teknologi maklumat, dan kemasyarakatan dalam bidang pengkhususan Usuluddin dan Kaunseling.

PLO5

Memiliki kemahiran dan tanggungjawab sosial

PLO6

Mempunyai tahap profesionalisme, nilai, sikap dan beretika sebagai pendakwah.

PLO7

Menguasai pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat.

PLO8

Memiliki kemahiran mengurus dan keusahawanan

TABURAN PENAWARAN KURSUS

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM USULUDDIN DENGAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN

Status

Bil

Kod

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jum

Semester

 

Kursus

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

Kursus Universiti

1

UBI 3012

English For Communication I

2

 

2

             

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

 

2

             

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

 

2

             

4

UMW3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

 

2

             

5

KK* ****

Ko Kurikulum

3

 

3

             

6

UBA 3022

Bahasa Arab

2

   

2

           

7

UBI 3022

English For Communication II

2

   

2

           

8

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

   

2

           

9

UIU 3022

Fiqh Islami

2

   

2

           

10

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

   

0

           
         

19

               

Kursus

Fakulti

1

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

   

2

           

2

IBF 3033

Bahasa Arab  (ASP)

3

 

3

           

3

IBF 3043

Bahasa Inggeris  (ESP)

3

   

3

         

4

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

   

2

         

5

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

   

3

         

6

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

   

2

         

7

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

         

3

   
       

18

               

Teras Pengajian Islam

1

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

   

1

           

2

IQS 3041

Hafalan al-Quran II

1

       

1

       

3

IXS 4996

Latihan Industri

6

         

6

     

4

IQS 4051

Hafalan al-Quran III

1

           

1

   
         

9

               

Teras Program

1

IWS 3013

Pengantar Psikologi

3

 

3

             

2

IKS 3013

Prinsip Bimbingan dan Kaunseling

3

 

3

             

3

IWS 3023

Psikologi Perkembangan

3

   

3

           

4

IKS 4033

Teori dan Perkembangan Personaliti

3

   

3

           

5

IUS 3263

Mabahith al-llahiyyat

3

     

3

         

6

IKS 3023

Teori Kaunseling dan Psikoterapi

3

     

3

         

7

IUS 3043

Mantiq Klasik

3

       

       

8

IUS 3273

Mabahith al-Nubuwwah

3

       

3

       

9

IUS 3083

Falsafah Yunani

3

       

3

       

10

IKS 4043

Teknik Kaunseling

3

       

3

       

11

IKS 4053

Teori-teori Perkembangan Kerjaya

3

       

3

       

12

IRS 3013

Kaedah Penyelidikan Terapan

3

       

3

       

13

IKS 4063

Kaunseling Kelompok

3

         

3

     

14

IUS 4313

Mabahith al-Sam'iyyat

3

         

3

     

15

IUS 4202

Kajian Teks Aqidah

2

         

2

     

16

IUS 3053

Falsafah Islam

3

         

3

     

17

IUS 3073

Mantiq Moden

3

           

3

   

18

IUS 4233

Manahij al-Adillah Fi al-Kalam

3

             

3

 

19

IUS 4103

Falsafah Akhlak

3

             

3

 

20

IUS 4163

Tasawuf Perbandingan

3

             

3

 
         

59

               

Elektif

 

*** ****

Kursus Elektif

   

2

 

2

 

3

11

9

 
         

27

               
 

Jam Kredit Setiap Semester

   

19

20

18

19

20

18

18

 
 

Jumlah Jam Kredit

 

132

               

Senarai Kursus Elektif yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Usuluddin

Kursus Elektif

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Semester

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

IUE 4073

Haqaiq Tasawuf

3

         

3

   

2

IUE 4083

Falsafah Moden

3

           

3

 

3

IUE 4093

Tashih al-Mafahim al-Islamiyyah

3

           

3

 

4

IUE 4103

Kajian Teks Tasawuf

3

           

3

 

5

IUE 4113

Firaq Islamiyyah

3

             

3

6

IUE 4123

Kajian Ajaran Sesat

3

             

3

7

IUE 4133

Kajian Ilmu Tarekat

3

             

3

8

IUE 4012

Salah Faham Terhadap Islam

2

       

2

2

2

 

9

IUE 4042

Ideologi-ideologi Moden di Malaysia

2

       

2

2

2

 
         

2

 

2

   

2

 

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

19

Kursus Universiti

14.39

Kursus Fakulti

18

Kursus Fakulti

13.64

Kursus Teras Pengajian Islam

9

Kursus Teras Pengajian Islam

6.8

Kursus Program

59

Kursus Program

44.7

Kursus Elektif

27

Kursus Elektif

20.45

Jumlah

132

Jumlah

100

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester Pertama (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBI 3012

English For Communication I

2

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

5

KK* ****

Ko-Kurikulum

3

6

IWS 3013

Pengantar Psikologi

3

7

IKS 3013

Prinsip Bimbingan dan Kaunseling

3

8

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

Semester Kedua (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBA 3022

Bahasa Arab

2

2

UBI 3012

English For Communication II

2

3

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

4

UIU 3022

Fiqh Islami

2

5

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

6

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

7

IBF 3033

Bahasa Arab (ASP)

3

8

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

9

IWS 3023

Psikologi Perkembangan

3

10

IKS 4033

Teori dan Perkembangan Personaliti

3

Semester Ketiga (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IBF 3043

Bahasa Inggeris (ESP)

3

2

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

3

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

4

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

5

IUS 3263

Mabahith al-Ilahiyyat

3

6

IUS 3023

Teori Kaunseling dan Psikoterapi

3

7

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

       

Semester Keempat (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IQS 3041

Hafalan al-Quran II

1

2

IUS 3273

Mabahith al-Nubuwwah

3

3

IUS 3083

Falsafah Yunani

3

4

IKS 4043

Teknik Kaunseling

3

5

IKS 4053

Teori Perkembangan Kerjaya

3

6

IRS 3013

Kaedah Penyelidikan Terapan

3

7

IUS 3043

Mantiq Klasik

3

Semester Kelima (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKS 4063

Kaunseling Kelompok

3

3

IUS 4313

Mabahith al-Sam’iyyat

3

4

IUS 4202

Kajian Teks Aqidah

2

5

IUS 3053

Falsafah Islam

3

6

IXS 4996

Latihan Industri

6

7

IUE 4073

Haqaiq Tasawuf (Elektif)

3

Semester Keenam (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IQS 4051

Hafalan al-Quran III

1

2

IUS 3073

Mantiq Moden

3

3

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

4

IUE 4083

Falsafah Moden (Elektif)

3

5

IUE 4093

Tashih al-Mafahim al-Islamiyyah (Elektif)

3

6

IUE 4103

Kajian Teks Tasawuf (Elektif)

3

7

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

Semester Ketujuh (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IUS 4233

Manahij al-Adillah Fi al-Kalam

3

2

IUS 4103

Falsafah Akhlak

3

3

IUS 4163

Tasawuf Perbandingan

3

4

IUE 4113

Firaq Islamiyyah (Elektif)

3

5

IUE 4123

Kajian Ajaran Sesat (Elektif)

3

6

IUE 4133

Kajian Ilmu Tarekat ( Elektif)

3

7

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2