UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat ISM Qiraat

Ijazah Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Sunnah (Qiraat) Dengan Kepujian

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Melahirkan graduan tahfiz yang mempunyai kemahiran dalam    Qiraat bagi menambah bilangan individu yang celik al-Quran dalam kalangan masyarakat.

PEO2

Melahirkan graduan tahfiz yang mempunyai pengetahuan al-Quran dan al-Sunnah yang mantap.

PEO3

Melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran insaniah terutamanya kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kerja berpasukan yang diperlukan dalam profesion berkaitan.

PEO4

Menyumbang kepada keperluan guna tenaga negara dalam bidang Qiraat.

PEO5

Melahirkan graduan tahfiz yang mempunyai kemahiran dalam    Qiraat bagi menambah bilangan individu yang celik al-Quran dalam kalangan masyarakat.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Mempunyai pengetahuan yang mantap dalam bidang pengajian al-Quran dan al-Sunnah.

PLO2

Mempunyai kemahiran dalam bidang al-Qiraat.

PLO3

Berkebolehan berfikir secara kritis serta memberi pandangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang al-Quran dan al-Sunnah khususnya Qiraat.

PLO4

Menguasai kemahiran berpasukan dan mempunyai nilai etika yang bersesuaian dengan pekerjaan

PLO5

Berupaya melakukan pembelajaran kendiri untuk meneroka dan menyelidik informasi terkini menggunakan kemudahan dan teknologi yang ada.

TABURAN PENAWARAN KURSUS

IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL- SUNNAH (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN

Status

Bil

Kod

Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jum

Semester

   

I

II

III

IV

V

VI

VII

   

Kursus

Universiti

1

UBA 3022

Bahasa Arab

2

   

             

2

UBI 3012

English For Communication I

2

 

2

               

3

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

 

2

               

4

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

 

2

               

5

UBI 3022

English For Communication II

2

   

2

             

6

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

   

2

             

7

UIU 3022

Fiqh Islami

2

   

2

             

8

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit) – pohon pengecualian Senat

0

   

0

           

9

*** ****

Ko Kurikulum *

3

 

               

10

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

         

2

       
       

19

                 

Kursus

Fakulti

1

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

   

             

2

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

   

 2

           

3

IBF 3033

Bahasa Arab  (ASP)

3

 

3

             

4

IBF 3043

Bahasa Inggeris  (ESP)

3

   

3

           

6

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

   

2

           

5

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

     

3

         

7

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

         

     
       

18

                 

Kursus Teras

Program

(Wajib Jabatan)

1

IQS 3080

Muraja`ah al-Quran  dan Tajwid I (Audit)

0

 

0

               

2

IQS 3090

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  II (Audit)

0

   

0

             

3

IQS 3100

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  III (Audit)

0

     

0

           

4

IQS 3110

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  IV  (Audit)

0

       

0

         

5

IQS 4060

Muraja`ah al-Quran  dan Tajwid  V (Audit)

0

         

0

       

6

IQS 4070

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  VI (Audit)

0

           

0

     

7

IQS 3012

Ulum Quran

2

 

2

               

8

IQS 3022

Ulum Hadis

2

   

2

             

9

IBS 3012

Nahu Maqal I

2

     

2

           

10

IBS 3022

Nahu Maqal II

2

       

2

         

11

IQS 3062

Takhrij al-Hadis

2

     

2

           

12

IBS 3032

Balaghah

2

     

2

           

13

IQS 3122

Manahij al-Mufassirin

2

       

2

         

14

IQS 4082

Manahij al-Muhaddithin

2

             

   

15

IQS 3132

al-Tafsir al-Mawdu`i

2

   

             

16

IQS 3142

al-Hadith al-Mawdu`i

2

     

2

           

17

IQS 4092

al-Tafsir al-Tahlili

2

           

2 

     

18

IQS 3153

Kajian Teks Hadith

3

       

3

         

19

IXS 4996

Latihan Industri

6

         

       
       

31

                 

Kursus Teras

Program

(Pengkhususan)

1

IQS 3162

Ilmu Qiraat

2

 

2

               

2

IQS 3172

Kajian Usul  Qiraat

2

 

 2

               

3

IQS 3182

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah I

2

   

2

             

4

IQS 3192

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah II

2

     

2

           

5

IQS 3202

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah III

2

       

2

         

6

IQS 4102

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah IV

2

         

2

       

7

IQS 4112

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah V

2

           

2

     

8

IQS 4122

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah VI

2

             

2

   

9

IQS 4132

Rasm dan Dabt

2

             

2

   

10

IQS 4143

Tawjih  al-Qiraat al-Sab`ah

3

             

3

   

11

IQS 4153

Waqf, Ibtida' dan Fawasil

3

             

3

   
   

24

                 

12

IQS 3211

Hifz Al-Quran I

1

 

1

               

13

IQS 3221

Hifz Al-Quran II

1

   

1

             

14

IQS 3231

Hifz Al-Quran III

1

     

1

           

15

IQS 3241

Hifz Al-Quran IV

1

       

1

         

16

IQS 4161

Hifz Al-Quran V

1

         

1

       

17

IQS 4171

Hifz Al-Quran VI

1

           

1

     
   

6

                 
     

30

                 

Elektif Program (Jabatan)

25% **

1

IQE 3012

Tarikh al-Sunnah

2

     

2

           

2

IQE 3052

al-Jarh wa al-Ta`dil

2

     

2

           

3

IQE 3062

Asbab al-Nuzul wa Asbab al-Wurud

2

     

2

           

4

IQE 3022

Ayat Ahkam

2

       

2

2

2

2

   

5

IQE 3032

Ahadith Ahkam

2

       

2

2

2

2

   

6

IQE 3042

Dirasat Asanid

2

       

2

2

2

2

   

7

IQE 3072

Muraja`ah Matan Syatibi

2

       

2

2

2

2

   

8

IQE 3082

Wahyu dan Perubatan

2

       

2

2

2

2

   

9

IQE 4062

Isu-isu Kontemporari Dalam Pengajian Hadith

2

         

2

2

2

   

10

IQE 4072

Isu-isu  Qiraat : Kritikan dan Jawapan

2

         

2

2

2

   

11

IQE 4082

Pengajian al-Quran : Kritikan dan Jawapan

2

         

2

2

2

   

12

IQE 4092

I'jaz al-Quran

2

         

2

2

2

   

13

IQE 4102

al-Qiraat al-Waridah fi al-Sunnah

2

         

2

2

2

   
       

24

   

2

4

6

6

6

   

Kursus Elektif

 

*** ****

Elektif (Pilih hanya 3 kursus daripada senarai kursus elektif lain di fakulti

6

       

2

 2

2

     
       

6

                 
 

Jam Kredit Setiap Semester ***

   

16

20

20

19

19

16

18

   

Jumlah Jam Kredit

     

128

                 
                                 

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

19

Kursus Universiti

14.84

Kursus Fakulti

18

Kursus Fakulti

14.06

Kursus Teras Pengajian Islam

31

Kursus Teras Pengajian Islam

24.22

Kursus Program

30

Kursus Program

23.44

Kursus Elektif

30

Kursus Elektif

23.44

Jumlah

128

Jumlah

100.00

Struktur Penawaran Kursus

Semester Pertama (16 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBI 3012

English For Communication I

2

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

4

KK* ****

Ko-Kurikulum

3

5

IQS 3080

Muraja`ah al-Quran  dan Tajwid I (Audit)

0

6

IQS 3012

Ulum Quran

2

7

IQS 3172

Kajian Usul Qiraat

2

8

IQS 3162

Ilmu Qiraat

2

9

IQS 3211

Hifz al-Quran I

1

Semester Kedua (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBI 3022

English For Communication II

2

2

UBA 3022

Bahasa Arab

2

3

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

4

UIU 3022

Fiqh Islami

2

5

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

6

IBF 3033

Bahasa Arab  (ASP)

3

7

IQS 3090

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  II (Audit)

0

8

IQS 3022

Ulum Hadis

2

9

IQS 3132

al-Tafsir al-Mawdu`i

2

10

IQS 3182

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah I

2

11

IQS 3221

Hifz  al-Quran II

1

Semester Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IBF 3043

Bahasa Inggeris  (ESP)

3

2

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

3

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

4

IQS 3100

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  III (Audit)

0

5

IBS 3012

Nahu Maqal I

2

6

IQS 3062

Takhrij al-Hadis

2

7

IBS 3032

Balaghah

2

8

IQS 3142

al-Hadith al-Mawdu`i

2

9

10

IQS 3192

*** ****

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah II

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

2

11

IQS 3231

Hifz  al-Quran III

1

Semester Keempat (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

2

IQS 3110

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  IV  (Audit)

0

3

IBS 3022

Nahu Maqal II

2

5

IQS 3153

Kajian Teks Hadith

3

6

IQS 3202

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah III

2

7

IQS 3122

Manahij al-Mufassirin

2

8

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

9

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

10

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

11

IQS 3241

Hifz  al-Quran IV

1

         

Semester Kelima (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UMW3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

2

IQS 4060

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  V  (Audit)

0

3

IQS 4102

Al- Qiraat al- Tatbiqiyyah IV

2

4

IXS 4996

Latihan Industri

6

5

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

6

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

7

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

8

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

9

IQS 4161

Hifz  al-Quran V

1

Semester Keenam (16 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IQS 4070

Muraja`ah al-Quran dan Tajwid  VI (Audit)

0

2

IQS 4112

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah V

2

3

IQS 4092

al-Tafsir al-Tahlili

2

4

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

5

*** ****

Kursus Elektif (Fakulti)

2

6

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

7

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

8

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

9

IQS 4171

Hifz  al-Quran VI

1

Semester Ketujuh (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IQS 4122

al-Qiraat al-Tatbiqiyyah VI

2

2

IQS 4132

Rasm dan Dabt

2

3

IQS 4143

Tawjih  al-Qiraat al-Sab`ah

3

4

IQS 4153

Waqf, Ibtida' dan Fawasil

3

5

IQS 4082

Manahij al-Muhaddithin

2

6

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

7

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2

8

*** ****

Kursus Elektif (Pusat Pengajian)

2